Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày

[Chia sẻ tài liệu] Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp suy diễn

“Theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các doanh nghiệp có thể lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo

Tài liệu miễn phí: Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế!

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về một trong những ngành nghề được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm sắp