10:28 pm | 09/06/2015

Thông tư 68/2015/TT-BTC ban hành 02 chuẩn mực mới


Download900
Stock
File Size304.00 KB
Create DateJune 9, 2015
Download

Ngày 08/0/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2015/TT-BTC ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm:

  1. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính.
  2. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4410 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính.

557 Views

Tin liên quan