Em đang làm đề tài nghiên cứu về Hồ sơ kiểm toán. Rất mong các anh chị giúp đỡ.

Anh chị có thể chia sẻ "kinh nghiệm", gửi "tài liệu" giúp đỡ. Em đang rất cần ( thực sự khó tìm tài liệu quá).Đặc biệt là thực trạng hồ sơ tại công ty Việt Nam hiện nay.

Rất mong chủ đề này có nhiều đóng góp và hữu ích cho tương lai.

mr.ngohung@yahoo.com