10:47 am | 29/04/2016

Grant Thornton tuyển dụng kiểm toán và tư vấn thuế 2016

Grant Thornton Việt Nam thực hiện chương trình tuyển dụng kiểm toán và tư vấn thuế năm 2016 tại Hà Nội.

Thông tin gửi hồ sơ:

Application Requirements:

    •   Your application and resume must be in English, with a recent photo & transcript attached;
    •   Name your file with quoting reference: Application – [ Job code ] – Hanoi Office(Audit Associate code: 1; Tax Associate code: 2)
    •   The total document file size must not exceed 2MB;
    •   Deadline for submission of application is 9:00AM, 23 May 2016; and
    •   Application & resume to be sent to: Hanoi.Recruitment@vn.gt.com

Thông tin chi tiết tại:

2016 Graduate Recruitment Program - 160426

Chương trình CMA Australia: Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược tháng 5/2016

23075 Views

Từ khóa Grant Thornton Tuyển dụng