4:03 pm | 27/01/2015

Thông tư 202 “Hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất”

Bên cạnh Thông tư 200 “Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp”, Bộ Tài chính đồng thời ban hành Thông tư 202 “Hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất”.

Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên doanh, liên kết.

Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, các thành phần kinh tế khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Doanh nghiệp được vận dụng các nguyên tắc hợp nhất của Thông tư này để lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Thông tư 202 đã thay đổi một số các thuật ngữ quan trọng. Ví dụ, thuật ngữ “Lợi ích của cổ đông thiểu số” đã được đổi thành “Lợi ích của cổ đông không kiểm soát” nhằm tiếp cận với thông lệ quốc tế.

19137 Views

Từ khóa bctc hợp nhất kế toán