10:31 pm | 09/06/2015

Thông tư 68/2015/TT-BTC ban hành 02 chuẩn mực mới 

Ngày 08/0/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2015/TT-BTC ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm:

  1. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 – Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính.
  2. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4410 – Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính.

Các dịch vụ có liên quan đến thông tin tài chính như Soát xét đặc biệt (Due Dilligence) cho mục đích mua bán sáp nhập sẽ tuân thủ các chuẩn mực này.

 

Long Phan

https://www.facebook.com/long.phan1

 

Chương trình CMA Australia – “Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược”

http://www.afa.edu.vn/course/chuong-trinh-cma-australia-tro-thanh-giam-doc-tai-chinh-chien-luoc/

Tham gia Group Facebook của kiemtoan.com.vn tại link: https://www.facebook.com/groups/kiemtoan.com.vn/?ref=bookmarks

Kênh youtube về kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính doanh nghiệp chuyên sâu: https://www.youtube.com/channel/UCmoEjPuEjn2_IWIICj9GMjw/videos

12088 Views