11:11 pm | 19/05/2015

Thông tư 75 sửa đổi Thông tư 200 – Chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75 sửa đổi điều 128 của Thông tư 200 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Nội dung sửa đổi bao gồm:

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc theo quy định tại Thông tư này. Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trước khi Chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán công cụ tài chính được ban hành, khuyến khích (nhưng không bắt buộc) đơn vị trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo quy định tại Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính”.

Nguồn: Thư viện pháp luật

 

Tham gia Group Facebook của kiemtoan.com.vn tại link: https://www.facebook.com/groups/kiemtoan.com.vn/?ref=bookmarks

Kênh youtube về kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính doanh nghiệp chuyên sâu: https://www.youtube.com/channel/UCmoEjPuEjn2_IWIICj9GMjw/videos

19858 Views

Từ khóa thông tư 200 thông tư 75