Chủ đầu tư bán nhà chưa có giấy phép sẽ bị sao?

1844

Trước Quốc Hội, Bộ xây dựng cam kết xử phạt nghiêm tình trạng các chủ đầu tư bán nhà khi chưa có đầy đủ giấy phép: