Cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và nhanh nhất (Phần 2)

5439

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.