Tác động của M&A, lợi thế thương mại và giá trị hợp lý đến BCTC [Lỗ hổng trong chuẩn mực Việt Nam]

2803

Clip proTalk “Lỗ hổng trong hệ thống chuẩn mực kế toán” – Phần 3

👉 Phần tiếp theo này các chuyên gia sẽ nói về M&A, lợi dụng lợi thế thương mại để làm đẹp con số lợi nhuận báo cáo.